Pomoč

Ime projekta Lokacija projekta je v...

Opredelite ponudbo lokalne infrastrukture

Družžbena infrastruktura

Ali obstaja velika razlika
v nadmorski višini?
Razdalja do naslednje/ga ... Vrtca:
Osnovne ššole:
Srednje šššole:
Lekarne:
Zdravnika:

Lokalna oskrba s hrano

Ali obstaja velika razlika
v nadmorski višini?
Razdalja do naslednje… Trgovine z žživili s popolnim izborom izdelkov:
Trgovine z žživili z nepopolnim izborom izdelkov:

Prosti čas in rekreacija

Ali obstaja velika razlika
v nadmorski višini?
Razdalja do naslednje/ga… Javne zelene površšine:
Igriššča:
šŠŠportnega območja:
Razpološžžljivost zasebnih zelenih površššin:

Opredelite kakovost povezljivosti in prevoza

Javni prevoz

Ali obstaja velika razlika
v nadmorski višini?
Razdalja do naslednjega postajališššča javnega prevoza:
Časovni razmik med prihodi vozil javnega prevoza:
Dostopnost do postaj avtobusa in vlaka:

Bližšžina središššč

Ali obstaja velika razlika
v nadmorski višini?
Razdalja do naslednjega… Lokalnega / regionalnega središššča z oskrbnimi, storitvenimi, upravnimi in drugimi dejavnostmi:
Zaposlitvenega središššča:

Kolesarske poti in pešššpoti

Povezava s kolesarsko potjo in pešššpotjo:
Privlačnost za kolesarjenje in hojo:

Izberite značilnosti občine in njene poselitve

Struktura poselitve

Prevladujoča oblika poselitve:
Vrsta rabe zemljiššščš:
Stanovanjsko območje zapolnjuje nepozidano vrzel v prostoru:

Značilnosti občine

Gostota poselitve:
prebivalci / ha
Stopnja centralnosti:
Povprečna razdalja dnevne migracije:
km
Deležšž dnevnih migrantov:
%

Regionalni parametri

Izbrani odstotki Normalizirani
odstotki
Povprečna modalna porazdelitev za regijo
Pešššhoja:
Kolo:
Javni prevoz:
Osebni motorni promet:

Stroššški mobilnosti na gospodinjstvo:

Regionalna modalna poraz.

Razlika na projektni
lokaciji


Pešššhoja
Kolo
Javni prevoz
Osebni motorni promet

pomen simbolov: ni razlike / zelo majhna razlika(<+/-1.5%), ali zmerna razlika (+/-1.5-5%) in ali bistvena razlika (>+/-5%) med modalno porazdelitvijo za regijo in oceno modalne porazdelitve za projektno lokacijo.

Kakovost javnega prevoza

visoka
srednja
nizka


Naslednja postaja v razdalji:

Časovni razmik prihodov vozil javnega prometa:

Razpološžžljivost avtobusa in vlaka:

Prevožšžene razdalje/leto*
(brez poti na delo)
Prevošžžene razdalje/leto*
(vključno s potmi na delo**)
skupaj
z avtomobilom
izpusti CO2/leto***

* Ocena za povprečno gospodinjstvo na projektni lokaciji; upoššštevane so razdalje do središššč in lokalne infrastrukture. Glede na razlike v mobilnostnem vedenju ljudi, napr. na področju prostočasovnih potovanj, so dejanske vrednosti verjetno bistveno višššje.
** razdalja do delovnega mesta je izračunana na podlagi tehtanega povprečja razdalje do naslednjega zaposlitvenega središššča in povprečne razdalje dnevnih migracij prebivalcev občine(izven občine bivališššča)
*** zaradi osebnega motornega prometa

The website content incorporated into the information systems created and maintained by the Research Studios Austria (hereafter referred to as "RSA") and all information contained therein, whether text, graphics, images, design, source code or any other type, is and shall remain the property of the RSA. The RSA website content is protected by intellectual property rights, copyrights, trademark, sample and patent rights, usage rights and/or other property rights or laws. The content of these web pages may not be modified, reproduced, distributed, published, circulated or transferred in any form or by any means without prior written authorization from the RSA. For personal, non-commercial use, the displayed content may be downloaded, printed and distributed, as long as it remains unaltered. All copies of the content or excerpts from these pages must retain all copyright notices and any other proprietary notices, such as those concerning intellectual property, trademarks and patents etc. Commercial use or redistribution of the website content is permitted upon obtaining express written authorization from the RSA. The creation and distribution of modified, expanded, abbreviated and/or translated content is permitted only upon obtaining express written authorization from the RSA. You are entitled to set hyperlinks to the RSA web pages. However, you are at the same time legally bound to clearly mark the difference between your information and that of the RSA. The RSA web pages may not appear to be part of your own website.